Necrology

Manfred Korfmann, 1942–2005

110.2
DOI: 
10.3764/aja.110.2.285